هاست دانلود اروپا P1
30,000تومان سه ماهه
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان SSL
 • نامحدود امکانات جانبی
 • سی پنل پنل
 • رایگان انتقال
هاست دانلود اروپا P2
20,000تومان ماهانه
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان SSL
 • نامحدود امکانات جانبی
 • سی پنل پنل
 • رایگان انتقال
هاست دانلود اروپا P3
40,000تومان ماهانه
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان SSL
 • نامحدود امکانات جانبی
 • سی پنل پنل
 • رایگان انتقال
هاست دانلود اروپا P4
70,000تومان ماهانه
 • 50 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان SSL
 • نامحدود امکانات جانبی
 • سی پنل پنل
 • رایگان انتقال
هاست دانلود اروپا P5
100,000تومان ماهانه
 • 100 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان SSL
 • نامحدود امکانات جانبی
 • سی پنل پنل
 • رایگان انتقال
هاست دانلود اروپا P6
150,000تومان ماهانه
 • 200 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان SSL
 • نامحدود امکانات جانبی
 • سی پنل پنل
 • رایگان انتقال
هاست دانلود ایران P1
15,000تومان سه ماهه
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان SSL
 • نامحدود امکانات جانبی
 • سی پنل پنل
 • رایگان انتقال
هاست دانلود ایران P2
30,000تومان سه ماهه
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان SSL
 • نامحدود امکانات جانبی
 • سی پنل پنل
 • رایگان انتقال
هاست دانلود ایران P3
20,000تومان ماهانه
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان SSL
 • نامحدود امکانات جانبی
 • سی پنل پنل
 • رایگان انتقال
هاست دانلود ایران P4
50,000تومان ماهانه
 • 50 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان SSL
 • نامحدود امکانات جانبی
 • سی پنل پنل
 • رایگان انتقال
هاست دانلود ایران P5
75,000تومان ماهانه
 • 100 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان SSL
 • نامحدود امکانات جانبی
 • سی پنل پنل
 • رایگان انتقال
هاست دانلود ایران P6
100,000تومان ماهانه
 • 200 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان SSL
 • نامحدود امکانات جانبی
 • سی پنل پنل
 • رایگان انتقال