هاست دانلود اروپا P1
30,000تومان سه ماهه
 • فضا 5 گیگابایت
 • امکانات جانبی نامحدود
 • انتقال رایگان
 • سی پنل سی پنل
هاست دانلود اروپا P2
20,000تومان ماهانه
 • فضا 10 گیگابایت
 • امکانات جانبی نامحدود
 • انتقال رایگان
 • سی پنل سی پنل
هاست دانلود اروپا P3
40,000تومان ماهانه
 • فضا 20 گیگابایت
 • امکانات جانبی نامحدود
 • انتقال رایگان
 • سی پنل سی پنل
هاست دانلود اروپا P4
70,000تومان ماهانه
 • فضا 50 گیگابایت
 • امکانات جانبی نامحدود
 • انتقال رایگان
 • سی پنل سی پنل
هاست دانلود اروپا P5
100,000تومان ماهانه
 • فضا 100 گیگابایت
 • امکانات جانبی نامحدود
 • انتقال رایگان
 • سی پنل سی پنل
هاست دانلود اروپا P6
150,000تومان ماهانه
 • فضا 200 گیگابایت
 • امکانات جانبی نامحدود
 • انتقال رایگان
 • سی پنل سی پنل
هاست دانلود اروپا P7
250,000تومان ماهانه
 • فضا ۵00 گیگابایت
 • امکانات جانبی نامحدود
 • انتقال رایگان
 • سی پنل سی پنل
هاست دانلود ایران P1
18,000تومان سه ماهه
 • فضا 5 گیگابایت
 • امکانات جانبی نامحدود
 • انتقال رایگان
 • سی پنل سی پنل
هاست دانلود ایران P2
33,000تومان سه ماهه
 • فضا 10 گیگابایت
 • امکانات جانبی نامحدود
 • انتقال رایگان
 • سی پنل سی پنل
هاست دانلود ایران P3
23,000تومان ماهانه
 • فضا 20 گیگابایت
 • امکانات جانبی نامحدود
 • انتقال رایگان
 • سی پنل سی پنل
هاست دانلود ایران P4
46,000تومان ماهانه
 • فضا 50 گیگابایت
 • امکانات جانبی نامحدود
 • انتقال رایگان
 • سی پنل سی پنل
هاست دانلود ایران P5
86,000تومان ماهانه
 • فضا 100 گیگابایت
 • امکانات جانبی نامحدود
 • انتقال رایگان
 • سی پنل سی پنل
هاست دانلود ایران P6
115,000تومان ماهانه
 • فضا 200 گیگابایت
 • امکانات جانبی نامحدود
 • انتقال رایگان
 • سی پنل سی پنل