هاست دانلود اروپا P1
15,000تومان ماهانه
 • فضا 5 گیگابایت
 • امکانات جانبی نامحدود
 • انتقال رایگان
 • سی پنل سی پنل
هاست دانلود اروپا P2
25,000تومان ماهانه
 • فضا 10 گیگابایت
 • امکانات جانبی نامحدود
 • انتقال رایگان
 • سی پنل سی پنل
هاست دانلود اروپا P3
50,000تومان ماهانه
 • فضا 20 گیگابایت
 • امکانات جانبی نامحدود
 • انتقال رایگان
 • سی پنل سی پنل
هاست دانلود اروپا P4
80,000تومان ماهانه
 • فضا 50 گیگابایت
 • امکانات جانبی نامحدود
 • انتقال رایگان
 • سی پنل سی پنل
هاست دانلود اروپا P5
120,000تومان ماهانه
 • فضا 100 گیگابایت
 • امکانات جانبی نامحدود
 • انتقال رایگان
 • سی پنل سی پنل
هاست دانلود اروپا P6
180,000تومان ماهانه
 • فضا 200 گیگابایت
 • امکانات جانبی نامحدود
 • انتقال رایگان
 • سی پنل سی پنل
هاست دانلود اروپا P7
250,000تومان ماهانه
 • فضا ۵00 گیگابایت
 • امکانات جانبی نامحدود
 • انتقال رایگان
 • سی پنل سی پنل
هاست دانلود ایران P1
25,000تومان سه ماهه
 • فضا 5 گیگابایت
 • امکانات جانبی نامحدود
 • انتقال رایگان
 • سی پنل سی پنل
هاست دانلود ایران P2
25,000تومان ماهانه
 • فضا 10 گیگابایت
 • امکانات جانبی نامحدود
 • انتقال رایگان
 • سی پنل سی پنل
هاست دانلود ایران P3
30,000تومان ماهانه
 • فضا 20 گیگابایت
 • امکانات جانبی نامحدود
 • انتقال رایگان
 • سی پنل سی پنل
هاست دانلود ایران P4
55,000تومان ماهانه
 • فضا 50 گیگابایت
 • امکانات جانبی نامحدود
 • انتقال رایگان
 • سی پنل سی پنل
هاست دانلود ایران P5
100,000تومان ماهانه
 • فضا 100 گیگابایت
 • امکانات جانبی نامحدود
 • انتقال رایگان
 • سی پنل سی پنل
هاست دانلود ایران P6
140,000تومان ماهانه
 • فضا 200 گیگابایت
 • امکانات جانبی نامحدود
 • انتقال رایگان
 • سی پنل سی پنل