سرور مجازی آلمان P1
230,000تومان ماهانه
پردازنده 1 هسته
رم 1 گیگابایت DDR4
هارد 30GB NVMe
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت
سرور مجازی آلمان P2
265,000تومان ماهانه
پردازنده 1 هسته
رم 2 گیگابایت DDR4
هارد 45GB NVMe
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت
سرور مجازی آلمان P3
305,000تومان ماهانه
پردازنده 2 هسته
رم 3 گیگابایت DDR4
هارد 60GB NVMe
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت
سرور مجازی آلمان P4
340,000تومان ماهانه
پردازنده 2 هسته
رم 4 گیگابایت DDR4
هارد 75GB NVMe
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت
سرور مجازی آلمان P5
380,000تومان ماهانه
پردازنده 3 هسته
رم 5 گیگابایت DDR4
هارد 90GB NVMe
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت
سرور مجازی آلمان P6
415,000تومان ماهانه
پردازنده 3 هسته
رم 6 گیگابایت DDR4
هارد 105GB NVMe
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت
سرور مجازی آلمان P7
485,000تومان ماهانه
پردازنده 4 هسته
رم 7 گیگابایت DDR4
هارد 120GB NVMe
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت
سرور مجازی آلمان P8
565,000تومان ماهانه
پردازنده 4 هسته
رم 8 گیگابایت DDR4
هارد 135GB NVMe
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت
سرور مجازی آلمان P9
690,000تومان ماهانه
پردازنده 5 هسته
رم 9 گیگابایت DDR4
هارد 150GB NVMe
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت
سرور مجازی آلمان P10
780,000تومان ماهانه
پردازنده 5 هسته
رم 10 گیگابایت DDR4
هارد 165GB NVMe
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت
سرور مجازی آلمان P11
850,000تومان ماهانه
پردازنده 6 هسته
رم 11 گیگابایت DDR4
هارد 180GB NVMe
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت
سرور مجازی آلمان P12
1,000,000تومان ماهانه
پردازنده 6 هسته
رم 12 گیگابایت DDR4
هارد 195GB NVMe
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت
سرور مجازی ایران P1
215,000تومان ماهانه
پردازنده 1 هسته
رم 1 گیگابایت DDR4
هارد 30GB SSD
پورت 1 گیگابیت
ترافیک 150 گیگابایت
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت
سرور مجازی ایران P2
235,000تومان ماهانه
پردازنده 2 هسته
رم 2 گیگابایت DDR4
هارد 50GB SSD
پورت 1 گیگابیت
ترافیک 250 گیگابایت
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت
سرور مجازی ایران P3
265,000تومان ماهانه
پردازنده 2 هسته
رم 3 گیگابایت DDR4
هارد 60GB SSD
پورت 1 گیگابیت
ترافیک 500 گیگابایت
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت
سرور مجازی ایران P4
295,000تومان ماهانه
پردازنده 3 هسته
رم 4 گیگابایت DDR4
هارد 70GB SSD
پورت 1 گیگابیت
ترافیک 750 گیگابایت
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت
سرور مجازی ایران P5
340,000تومان ماهانه
پردازنده 4 هسته
رم 5 گیگابایت DDR4
هارد 80GB SSD
پورت 1 گیگابیت
ترافیک 800 گیگابایت
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت
سرور مجازی ایران P6
365,000تومان ماهانه
پردازنده 4 هسته
رم 6 گیگابایت DDR4
هارد 90GB SSD
پورت 1 گیگابیت
ترافیک 900 گیگابایت
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت
سرور مجازی ایران P7
450,000تومان ماهانه
پردازنده 5 هسته
رم 7 گیگابایت DDR4
هارد 100GB SSD
پورت 1 گیگابیت
ترافیک 1 ترابایت
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت
سرور مجازی ایران P8
450,000تومان ماهانه
پردازنده 5 هسته
رم 7 گیگابایت DDR4
هارد 100GB SSD
پورت 1 گیگابیت
ترافیک 1 ترابایت
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت