نمایندگی هاست اروپا P1
60,000تومان ماهانه
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان SSL
 • امکانات جانبی نامحدود
 • whm و cpanel پنل
 • رایگان انتقال
نمایندگی هاست اروپا P2
100,000تومان ماهانه
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان SSL
 • نامحدود امکانات جانبی
 • whm و cpanel پنل
 • رایگان انتقال
نمایندگی هاست اروپا P3
150,000تومان ماهانه
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان SSL
 • نامحدود امکانات جانبی
 • whm و cpanel پنل
 • رایگان انتقال
نمایندگی هاست اروپا P4
260,000تومان ماهانه
 • 50 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان SSL
 • نامحدود امکانات جانبی
 • whm و cpanel پنل
 • رایگان انتقال
نمایندگی هاست ایران P1
50,000تومان ماهانه
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان SSL
 • نامحدود امکانات جانبی
 • whm و cpanel پنل
 • رایگان انتقال
نمایندگی هاست ایران P2
900,000تومان ماهانه
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان SSL
 • نامحدود امکانات جانبی
 • whm و cpanel پنل
 • رایگان انتقال
نمایندگی هاست ایران P3
140,000تومان ماهانه
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان SSL
 • نامحدود امکانات جانبی
 • whm و cpanel پنل
 • رایگان انتقال
نمایندگی هاست ایران P4
250,000تومان ماهانه
 • 50 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان SSL
 • نامحدود امکانات جانبی
 • whm و cpanel پنل
 • رایگان انتقال